MNSP - Het minnelijk traject

Wanneer iemand veel schulden heeft zal een bewindvoerder altijd proberen toe te werken naar een aanmelding bij een schuldenregeling. Hiervoor zijn twee mogelijkheden, namelijk;

 MSNP; het minnelijk traject
– WSNP; het wettelijke traject

Het minnelijk traject

Het minnelijk traject is een vrijwillige schuldregeling waarbij de schuldhulpverlener een betalingsvoorstel doet aan alle schuldeisers. Deze  regeling is vrijwillig voor zowel de schuldenaar als voor de schuldeiser. Gaan alle schuldeisers akkoord met het betalingsvoorstel en voldoet u drie jaar lang aan alle voorwaarden van de regeling, dan wordt het restant van de schulden kwijtgescholden. U lost in principe nooit meer dan drie tot vijf jaar af, maar het streven is uw schulden volledig af te lossen!

Om in aanmerking te komen voor een schuldregeling, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • U mag geen nieuwe schulden maken en moet de vaste lasten op tijd betalen.
  • U ondertekent een schuldregelingsovereenkomst.
  • U dient de maximale afloscapaciteit in te zetten voor de aflossing van de schulden.

Afloscapaciteit

De schuldhulpverlener berekent de  afloscapaciteit: het bedrag dat u maandelijks kunt betalen om de schulden af te lossen. Daarvoor berekent de schuldhulpverlener eerst het ‘Vrij Te Laten Bedrag’ (VTLB): het bedrag dat minimaal nodig is om van te leven. Het netto-inkomen minus het VTLB geeft de afloscapaciteit.

Voor meer info:

 

Website: zelf je schuld regelen
WSNP - Het wettelijk traject

Wsnp staat voor ‘Wet schuldsanering natuurlijke personen’.De Wsnp is een wettelijke regeling die het mogelijk maakt om na 36 maanden weer schuldenvrij te zijn.

Wilt u algemene informatie over de Wsnp? Lees dan de brochures van Bureau Wsnp.

 

Website bureau WSNP
Beschermingsbewind, curatele en mentorschap

Naast beschermingsbewind bestaan er nog twee maatregelen om mensen op verschillende vlakken te beschermen. Hieronder een korte uitleg over beschermingsbewind, curatele en mentorschap.

Wat zijn de verschillen tussen curatele, bewind en mentorschap?
Curatele, beschermingsbewind en mentorschap zijn verschillende maatregelen om mensen te beschermen die zelf niet goed beslissingen kunnen nemen. Bijvoorbeeld door een verstandelijke beperking, verslaving of dementie.

Curatele voor financiële en persoonlijke beslissingen
Curatele is voor mensen die hun financiële en persoonlijke zaken niet zelf kunnen regelen en voor wie beschermingsbewind en/of mentorschap niet voldoende is. Een curator neemt beslissingen over geld, verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van de betrokkene. Een onder curatele gestelde is handelingsonbekwaam. Alle lopende ondercuratelestellingen staan in het openbare curatele- en bewindregister.

Bewind voor financiële beslissingen
Beschermingsbewind is voor mensen die hun financiële zaken niet zelf kunnen regelen. De beschermingsbewindvoerder beheert het geld en de goederen van de betrokkene. Beschermingsbewind kan wegens verkwisting of het hebben van problematische schulden worden ingesteld. Deze bewinden staan in het openbare curatele- en bewindregister.

Mentorschap voor persoonlijke beslissingen
Mentorschap is voor mensen die hun persoonlijke zaken niet meer zelf kunnen regelen. De mentor neemt beslissingen over de verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van de betrokkene.

Handelingsbekwaam of handelingsonbekwaam
Iedereen van 18 jaar is volgens de wet meerderjarig en handelingsbekwaam. Een onder curatelegestelde is handelingsonbekwaam voor zover de wet niet anders bepaalt. Handelingsbekwaam betekent dat de persoon geen toestemming meer nodig heeft van zijn wettelijke vertegenwoordigers, ouder(s) met gezag of een voogd voor het verrichten van rechtshandelingen. Bijvoorbeeld bij een huis kopen of huren of een telefoonabonnement afsluiten.

 

Brochures:

Download Curatele, bewind en mentorschap