Akkoordverklaring

De akkoordverklaring is een formulier waarop een familielid van de persoon die onder bewind wil, aangeeft dat hij/zij op de hoogte is van de aanvraag voor bewindvoering. Op het formulier staat ook bij welke bewindvoerder dit zal zijn. Dit is een standaard procedure waar altijd om gevraagd wordt bij het indienen van een verzoek tot onderbewindstelling.

Waarom is er een akkoordverklaring nodig?
De akkoordverklaring kan gezien worden als een bescherming voor de persoon die onder bewind wil. De kantonrechter die het beschermingsbewind zal uitspreken, wil van tenminste één familielid van de naaste familie (ouders, broer, zus, partner of meerderjarige kinderen) weten of zij akkoord gaan met de aanvraag. Door deze verklaring af te geven, kan er niet ‘zomaar’ iemand onder bewind geplaatst worden. Hierdoor is er altijd tenminste één familielid op de hoogte van de aanvraag en van de beoogde bewindvoerder.

Kan dit familielid verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schulden of andere financiële zaken?
Nee, door het invullen en ondertekenen van de akkoordverklaring kan het familielid niet aansprakelijk gesteld worden voor schulden of andere financiële zaken van de persoon die onder bewind wil. Het ondertekenen van deze verklaring heeft geen enkel gevolg voor het familielid. De akkoordverklaring zal samen met de aanvraag voor bewind bij de kantonrechter ingediend worden en vervolgens in het dossier van de aanvrager bij de rechtbank opgenomen worden. De akkoordverklaring kan nergens anders voor gebruikt worden. Eventuele schuldeisers en overige instanties komen niet te weten wie de akkoordverklaring heeft ingevuld.

Bankbeslag

Het leggen van beslag kan op veel verschillende manieren gebeuren. Regelmatig wordt ook de variant bankbeslag gebruikt. Er wordt dan beslag gelegd op het saldo van de spaarrekening en betaalrekeningen. De bank is verplicht hieraan mee te werken.

Alleen het saldo op het moment van beslaglegging valt onder beslag, niet eventuele latere stortingen.

Als de deurwaarder beslag legt op een en/of-rekening ten laste van één van de rekeninghouders valt toch het gehele saldo onder het beslag. Bijvoorbeeld: Een dochter heeft samen met haar moeder een en/of-rekening. Dat is handig wanneer moeder zelf geen geld meer kan opnemen. De deurwaarder legt vanwege een schuld van de dochter beslag op de en/of-rekening. Het geld van moeder gaat naar de schuld van dochter. In deze situatie had de dochter beter gemachtigde van moeder kunnen zijn.

Inkomen
Als net voor het bankbeslag inkomen op de bankrekening is gestort, valt dit dan onder het beslag of geldt er een beslagvrije voet of bij kinderbijslag een beslagverbod?

De beslagvrije voet en beslagverboden gelden niet rechtstreeks wanneer het op de bankrekening is gestort. Van belang hierbij is dat aangetoond wordt dat er grote problemen ontstaan wanneer het volledige bedrag geïnd wordt (huur en energie niet betalen e.d). Wanneer dit het geval is, kan er een verzoek gedaan worden om een deel van het saldo voor de noodzakelijke kosten beschikbaar te stellen. Hiervoor kan de  beslagvrije voet als uitgangspunt genomen worden.

Bereidverklaring

Een bereidverklaring is een formulier waarop een bewindvoerder aangeeft bereid te zijn om bewindvoerder te worden van een bepaalde persoon. Dit formulier wordt samen met de aanvraag bewind opgestuurd naar de rechtbank.

Beslagvrije voet

Op een deel van het inkomen mag de deurwaarder geen beslag leggen. Dit is de zogenaamde ‘beslagvrije voet’.
Voor de volgende maandelijkse inkomsten geldt een beslagvrije voet:

  • loon;
  • uitkeringen op grond van sociale zekerheidswetten (uitgezonderd kinderbijslag);
  • pensioen en lijfrente;
  • levens-, invaliditeits-, ongevallen- of ziekengeldverzekering;
  • alimentatie;
  • voorlopige teruggaaf heffingskortingen.
  • belastingvrije voet

Boedelbeschrijving

Een bewindvoerder moet na aanvang van het bewind een boedelbeschrijving indienen bij de rechtbank. Daarna moet er jaarlijks een Rekening & Verantwoording worden ingeleverd. Als het bewind eindigt, moet er een Eindrekening & Verantwoording worden ingediend

Een bewindvoerder moet na aanvang van het bewind een boedelbeschrijving indienen. Daarna moet u jaarlijks rekening en verantwoording afleggen. Als het bewind is geëindigd moet u een eindrekening en verantwoording indienen.

Wat is een boedelbeschrijving?

Een boedelbeschrijving is een eerste beschrijving van de aan het bewind onderworpen goederen. De bewindvoerder geeft via een formulier op wat de vermogenstoestand is van degene die onder bewind is gesteld. Dit moet  binnen drie maanden na aanvang van het bewind gedaan worden.

Rekening & verantwoording

Een bewindvoerder moet na aanvang van het bewind een boedelbeschrijving indienen bij de rechtbank. Daarna moet er jaarlijks een Rekening & Verantwoording worden ingeleverd. Als het bewind eindigt, moet er een Eindrekening & Verantwoording worden ingediend

Een bewindvoerder moet na aanvang van het bewind een boedelbeschrijving indienen. Daarna moet u jaarlijks rekening en verantwoording afleggen. Als het bewind is geëindigd moet u een eindrekening en verantwoording indienen.

Wat is een rekening en verantwoording?

Een rekening en verantwoording bestaat uit een overzicht van de ontvangsten en uitgaven, een opgave van het vermogen en van eventuele schulden in een bepaalde periode (meestal een jaar).

Eindrekening & verantwoording

Een bewindvoerder moet na aanvang van het bewind een boedelbeschrijving indienen bij de rechtbank. Daarna moet er jaarlijks een Rekening & Verantwoording worden ingeleverd. Als het bewind eindigt, moet er een Eindrekening & Verantwoording worden ingediend.

Wat is een eindrekening en verantwoording?

Wanneer het bewind eindigt moet de bewindvoerder ook over de laatste periode rekening en verantwoording afleggen. Dit wordt de eindrekening en verantwoording genoemd.

De door de bewindvoerder ingestuurde stukken worden gecontroleerd door de kantonrechter.

Loonbeslag

Als er schulden zijn kan er door een deurwaarder, namens een schuldeiser beslag worden gelegd op het salaris of uitkering van degene die schulden heeft: de schuldenaar. Dit beslag op het loon wordt meestal gelegd als de schuldenaar niet meer aan zijn financiële verplichtingen kan of wil voldoen. Het beslag wordt direct bij een werkgever of uitkerende instantie gelegd zodat de schuldenaar niet meer bij zijn geld kan.

Hoe hoog het loonbeslag is, is van geval tot geval anders. Uiteraard moet men rekening houden met de wettelijke beslagvrije voet. Bij de bepaling van de beslagvrije voet wordt gekeken naar de burgerlijke status zoals getrouwd, alleenstaand, alleenstaand met kinderen en of er een partner is met een inkomen. Een inkomen bestaat niet alleen uit het maandsalaris, maar ook uit de vakantietoeslag, een eventuele bonus of een dertiende maand.

VTLB

Het Vrij te laten bedrag (Vtlb) is het bedrag dat u tijdens de schuldregeling over houdt om van te leven.

Het Vtlb wordt meestal berekend met de zogenaamde Recofa-methode. Deze methode wordt ook gebruikt in de wettelijke schuldsaneringsregeling; de WSNP. In de methode is bepaald dat het Vtlb ongeveer 95% van de voor u geldende bijstandsnorm is. Bij het bepalen van het Vtlb kan rekening worden gehouden met inkomen uit werk, bijzondere omstandigheden en bijzondere kosten. Het Vtlb kan hierdoor meestal worden verhoogd.