Wanneer iemand door ziekte, psychische of lichamelijke aandoeningen, ouderdom, verslaving of door verkwisting niet in staat is om zijn financiën goed te beheren, bestaat er de mogelijkheid om via de rechter onder beschermingsbewind gesteld te worden.

Beschermingsbewind wordt ook wel bewind of onderbewindstelling genoemd en houdt in dat een bewindvoerder het geld en de goederen van de “onder bewind gestelde” beheert.

Degene die onder bewind is gesteld mag niet meer zelf beslissen over zijn bezittingen; een bewindvoerder beschermt deze zaken vanaf het moment dat het bewind is uitgesproken.

Beschermingsbewind kan bij de rechtbank door uzelf worden aangevraagd maar ook door familie, hulpverlening of gemeente.

Beschermingsbewind kan tijdelijk zijn, maar ook voor onbepaalde tijd.

De belangrijkste taak van een bewindvoerder beschermingsbewind, is het beheren en beschermen van het vermogen van een cliënt. De bewindvoerder stelt een budgetplan op aan de hand van de inkomsten en de vaste lasten (huur, gas, electra, water, leefgeld, zorgverzekering, inboedel- aanspakelijkheids- en uitvaartverzekering)   . Als er meer wordt uitgegeven dan er binnenkomt, onderzoekt de bewindvoerder wat er moet gebeuren om het budget sluitend te krijgen. Dit gebeurt in overleg met de cliënt maar kan soms leiden tot minder populaire maatregelen. De bewindvoerder beslist uiteindelijk, maar zal wel proberen uit te leggen  waarom een beslissing wordt genomen. De bewindvoerder grijpt in als dat nodig is. Jaarlijks legt de bewindvoerder rekening en verantwoording af over zijn handelen ten overstaan van de Kantonrechter.

Tot de  werkzaamheden van een bewindvoerder behoren:

 • het aanvragen van het bewind
 • het uitvoeren van betalingen volgens het opgestelde budgetplan
 • declaratie ziektekosten
 • regelen Toeslagen Belastingdienst
 • aanvragen bijzondere bijstand en kwijtschelding gemeentelijke belastingen
 • het verzorgen van een eenvoudige belastingaangifte box 1
 • het treffen van betalingsregelingen bij een beheersbare schuldenlast
 • telefonisch contact met cliënten (binnen redelijke grenzen)
 • het jaarlijks afleggen van rekening en verantwoording bij de Kantonrechter

Niet tot de werkzaamheden een bewindvoerder behoren:

 • belastingaangifte box 2 en 3
 • ingewikkelde nalatenschappen
 • ontruiming van de woning
 • frequent naar zitting Kantonrechter
 • het doen van aangifte wegens inbraak of mishandeling
 • verkoop onroerend goed

Aanmelden kan via het contactformulier, per mail of telefonisch. Binnen 48 uur nemen wij contact met u op en bespreken met u wat er gaande is. Aan de hand van dit gesprek wordt al dan niet besloten om een vervolgafspraak (intake) te maken met één van de bewindvoerders van ReSa.

De intake vindt over het algemeen plaats  bij u thuis. Tijdens de intake wordt onze werkwijze uitgelegd en er wordt uitgebreid besproken wat de wederzijdse verwachtingen zijn. Daarnaast wordt uitgelegd hoe de aanvraag beschermingsbewind bij de rechtbank in zijn werk gaat en worden er de nodige formulieren ingevuld. Veel van u gegevens worden direct digitaal ingevoerd en u maakt op deze manier gelijk kennis met ons administratie systeem Onview. Voor dit systeem ontvangt u een inlogcode zodat u ten alle tijden mee kunt kijken in uw financiële administratie.

Wanneer alle benodigde stukken aanwezig zijn, sturen wij de aanvraag beschermingsbewind naar de rechtbank.

Zodra de rechtbank uw aanvraag heeft ontvangen, krijgt u hierover bericht. De rechtbank brengt kosten in rekening voor de behandeling van uw verzoek tot onderbewindstelling. Dit zijn de zogenaamde  griffiekosten  en deze bedragen  € 83,00. Deze kosten moet u zelf betalen maar kunnen in bepaalde situatie vergoed worden door de bijzondere bijstand van uw gemeente.

De behandeling van uw aanvraag verschilt per rechtbank. Sommige rechtbanken handelen da aanvraag op papier af en u krijgt dan na een aantal weken een beschikking thuisgestuurd. Andere rechtbanken willen dat u op zitting komt. De rechter zal u dan vragen naar uw situatie en uitleggen wat een bewindvoerder voor u doet. Tijdens de zitting wordt dan bekend gemaakt of u onder bewind gesteld wordt en de beschikking wordt  dan vervolgens per post toegestuurd.

Zodra de beschermingsbewindvoerder de beschikking van de Rechtbank heeft ontvangen, wordt er  een beheer- en leefgeldrekening aangevraagd bij de ABNAMRO. Alle rekeningen staan op naam van de cliënt. U krijgt echter geen toegang tot de beheerrekening; deze is alleen bestemd voor de bewindvoerder. U krijgt wel toegang tot de leefgeldrekening. Hiervoor krijgt  u een eigen bankpas, waarmee betaald en gepind kan worden. Internetbankieren is niet mogelijk.

Vervolgens gaan wij aan het werk met de volgende aandachtspunten

 • inventariseren van inkomsten, uitgaven, schulden en bezittingen;
 • opstarten en bijhouden van een digitaal dossier;
 • het maken van een budgetplan, om te bepalen welke ruimte er is voor leefgeld;
 • informatie inwinnen bij  relevante instanties;
 • wijzigen van gegevens bij instanties;
 • controleren en/of aanvragen huur- en zorgtoeslag;
 • aanvragen kwijtschelding gemeentelijke belastingen;
 • verzorgen van jaarlijkse belastingaangifte (box 1);
 • doorbetalen van de vaste lasten;
 • postverwerking;
 • jaarlijkse rapportage aan de rechtbank middels een R&V

Na ontvangst van de beschikking van de rechtbank worden alle schuldeisers aangeschreven en op de hoogte gebracht van het feit dat u onder beschermingsbewind staat. Correspondentie met de deurwaarders moet nu via de bewindvoerder lopen en uw post zal aanzienlijk minder worden.

In de meeste situatie is het echter niet haalbaar om binnen het budget de schuldenlast op te lossen en wordt er toegewerkt naar een aanvraag schuldenregeling. Om deze aanvraag te kunnen doen, moet er minimaal drie maanden een stabiele financiële situatie zijn. Dit betekent dat met de inkomsten alle vaste lasten betaald kunnen worden en dat dit ook de komende tijd zo zal blijven.

In de aanloop naar een aanvraag schuldenregeling komt het dan ook regelmatig voor dat de schulden oplopen omdat de prioriteit ligt bij het betalen van de vaste lasten.

Een schuldenregeling wordt aangevraagd bij de gemeente waarin een cliënt woont. Deze regeling wordt het minnelijk traject of MSNP genoemd. Daarnaast is er nog de mogelijkheid een aanvraag wettelijke schuldregeling(WSNP)  te doen. Dit kan een volgende stap zijn bij het niet tot stand komen van een minnelijk traject. Of u wel of niet wordt toegelaten tot de WSNP wordt bepaald door de rechter.

Een bewindvoerder is een financieel hulpverlener en verzorgt uw financiën. Ons administratie systeem Onview geeft u als  cliënt de mogelijkheid om 24 uur per dag in te loggen en te kijken wat er met uw geld is betaald. Voor vragen en/of opmerkingen zijn wij op vaste tijden telefonisch bereikbaar en kunt u ons altijd mailen.

Afspraken voor een huisbezoek worden alleen gemaakt indien hier aanleiding voor is.

ReSa werkt regelmatig samen met hulpverlenende instanties en wanneer het in uw situatie wenselijk is, staan wij positief tegenover een kennismaking met uw hulpverlener om zodoende een goede samenwerking tot stand te brengen.

Twee maanden nadat de beschikking van de rechtbank is afgegeven moet de bewindvoerder een boedelbeschrijving inleveren bij de rechtbank. Een boedelbeschrijving is kort gezegd een overzicht van het vermogen, de inkomsten, de uitgaven en de eventuele schulden van de cliënt bij aanvang van het bewind.

Nadat de boedelbeschrijving is gezien door de rechter wordt de bewindvoerder verplicht gesteld om jaarlijks een “rekening en verantwoording ”in te leveren bij de rechtbank. In deze rekening en verantwoording moet de bewindvoerder laten zien wat er met het vermogen van de cliënt is gebeurd en wordt gecontroleerd door de rechtbank.

Goede bewindvoering hangt of staat met een goede samenwerking tussen cliënt en bewindvoerder. Een bewindvoerder kan zijn werk alleen goed doen als alle relevante informatie wordt doorgegeven en beide partijen zich houden aan de gemaakte afspraken.

Wanneer wij constateren dat een cliënt het bewind tegenwerkt dan volgt er een gesprek. Volgt hierop geen verbetering  dan zullen wij de rechtbank om ontslag of opheffing van het bewind verzoeken.

Onder een goede samenwerking wordt ook respect voor elkaar verstaan. Voor ReSa werkt volgens het gelijkheidsbeginsel. Iedereen wordt gelijk behandeld ongeacht godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele geaardheid of burgerlijke staat.

Scheldpartijen en bedreigingen worden niet getolereerd. Mocht er na een waarschuwing geen verandering optreden dan zal dit gemeld worden aan de rechtbank.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Saskia van Leeuwen

Bewindvoerder

085-0180854
(ma. t/m vr. van 9.00-13.00 uur)
Renate Mashati Hamadani

Bewindvoerder

085-0180854
(ma. t/m vr. van 9.00-13.00 uur)
Mart Zegwaard

Bewindvoerder

085-0180854
(ma. t/m vr. van 9.00-13.00 uur)
Chantal Houtstra

Administratief medewerker | Stagiair mentor curator 

085-0180854
(ma. t/m vr. van 9.00-13.00 uur)
Bas

Administratief medewerker

085-0180854
(ma. t/m vr. van 9.00-13.00 uur)
Ammar

Administratief medewerker

085-0180854
(ma. t/m vr. van 9.00-13.00 uur)
contact@re-sa.nu